Skip to content

אנחנו רואים עם החשבון של נח, איך כל החודשים היו באורך של 30 ימים, זה נותן 360 ימים בשנה. שימו לב כאשר המבול התחיל:

"בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל מעינת תהום רבה וארבת השמים נפתחו" (בראשית 7:11)

המבול מתחיל ביום ה-17 של החודש השני…ואז

"ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום" (בראשית 7:24)

ואחרי זה…

"וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום" "ותנח התבה בחדש השביעי בשבעה עשר יום לחדש על הרי אררט" (בראשית 8:3-4)

150 ימים מביאים אותנו לחודש 7, יום 17, בדיוק 5 חודשים לאחר שזה התחיל. אז כל חודש היה באורך של 30 ימים. לכן לוח השנה שהשתמשו בתורה שונה מלוח השנה הירחי עברי מסורתי (איפה שהחודשים באורך של 28 או 29 ימים) וגם שונה מלוח השנה המודרני (אחפה שהחודשים באורך של 31,30 ו28 ימים). לוח השנה המשומש היה 12 חודשים, 30 ימים\חודש, וזה נותן 360 ימים בשנה. יחזקאל ודניאל הולכים בעקבותיו.