Skip to content

12:1 ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר׃

12:2 החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה׃

12:3 דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבת שה לבית׃

12:4 ואם ימעט הבית מהית משה ולקח הוא ושכנו הקרב אל ביתו במכסת נפשת איש לפי אכלו תכסו על השה׃

12:5 שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים תקחו׃

12:6 והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אתו כל קהל עדת ישראל בין הערבים׃

12:7 ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזת ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אתו בהם׃

12:8 ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מררים יאכלהו׃

12:9 אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו׃

12:10 ולא תותירו ממנו עד בקר והנתר ממנו עד בקר באש תשרפו׃

12:11 וככה תאכלו אתו מתניכם חגרים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון פסח הוא ליהוה׃

12:12 ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני יהוה׃

12:13 והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם ופסחתי עלכם ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכתי בארץ מצרים׃

12:14 והיה היום הזה לכם לזכרון וחגתם אתו חג ליהוה לדרתיכם חקת עולם תחגהו׃

12:15 שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם כי כל אכל חמץ ונכרתה הנפש ההוא מישראל מיום הראשן עד יום השבעי׃

12:16 וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם׃

12:17 ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדרתיכם חקת עולם׃

12:18 בראשן בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו מצת עד יום האחד ועשרים לחדש בערב׃

12:19 שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם כי כל אכל מחמצת ונכרתה הנפש ההוא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ׃

12:20 כל מחמצת לא תאכלו בכל מושבתיכם תאכלו מצות׃

12:21 ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אלהם משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסח׃

12:22 ולקחתם אגדת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזת מן הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר׃

12:23 ועבר יהוה לנגף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזת ופסח יהוה על הפתח ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגף׃

12:24 ושמרתם את הדבר הזה לחק לך ולבניך עד עולם׃

12:25 והיה כי תבאו אל הארץ אשר יתן יהוה לכם כאשר דבר ושמרתם את העבדה הזאת׃

12:26 והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבדה הזאת לכם׃

12:27 ואמרתם זבח פסח הוא ליהוה אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל ויקד העם וישתחוו׃

12:28 וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה ואהרן כן עשו׃

12:29 ויהי בחצי הלילה ויהוה הכה כל בכור בארץ מצרים מבכר פרעה הישב על כסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה׃

12:30 ויקם פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים ותהי צעקה גדלה במצרים כי אין בית אשר אין שם מת׃

12:31 ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את יהוה כדברכם׃

12:32 גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם גם אתי׃

12:33 ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ כי אמרו כלנו מתים׃

12:34 וישא העם את בצקו טרם יחמץ משארתם צררת בשמלתם על שכמם׃

12:35 ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלת׃

12:36 ויהוה נתן את חן העם בעיני מצרים וישאלום וינצלו את מצרים׃

12:37 ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף׃

12:38 וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר מקנה כבד מאד׃

12:39 ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם׃

12:40 ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה׃

12:41 ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות יהוה מארץ מצרים׃

12:42 ליל שמרים הוא ליהוה להוציאם מארץ מצרים הוא הלילה הזה ליהוה שמרים לכל בני ישראל לדרתם׃

12:43 ויאמר יהוה אל משה ואהרן זאת חקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו׃

12:44 וכל עבד איש מקנת כסף ומלתה אתו אז יאכל בו׃

12:45 תושב ושכיר לא יאכל בו׃

12:46 בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו׃

12:47 כל עדת ישראל יעשו אתו׃

12:48 וכי יגור אתך גר ועשה פסח ליהוה המול לו כל זכר ואז יקרב לעשתו והיה כאזרח הארץ וכל ערל לא יאכל בו׃

12:49 תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם׃

12:50 ויעשו כל בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה ואת אהרן כן עשו׃

12:51 ויהי בעצם היום הזה הוציא יהוה את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם