Skip to content

ברכות וקללות של משה

משה מנבא את ההיסטוריה היהודית: סימן בשביל היהודיים והגויים.

הברכות והקללות של משה בתורה השיחה של אלוהים לאברהם בבראשית 12 מתחילה את הנושא שירוץ לאורך התנ"ך לגבי מערכת היחסים של היהודים לבין ישראל הארץ… Read More »משה מנבא את ההיסטוריה היהודית: סימן בשביל היהודיים והגויים.